Pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia wprowadza się specjalistyczne postępowanie medyczne, mające na celu podtrzymanie funkcji życiowych, jak krążenie, oddychanie i czynności ośrodkowego układu nerwowego.  Osoba taka trafia w szpitalu na specjalistyczny oddział, w którym pod opieką anestezjologa prowadzone są czynności lecznicze, mające na celu zastąpienie ustanych lub upośledzonych funkcji ich mechanicznie prowadzonym odpowiednikiem. W oddziałach intensywnej terapii przeprowadza się również diagnostykę prowadzącą do wyjaśnienia przyczyn choroby, która spowodowała znalezienie się tam chorego. Pacjent znajdujący się w takim oddziale wymaga permanentnej obserwacji jego funkcji witalnych, jak akcja serca, temperatura, ciśnienie tętnicze, czasem prowadzone są też inne działania ratujące życie. Chory często jest również unieruchomiony, stąd potrzeba szczególnej pielęgnacji jego ciała: niezbędne jest prowadzenie toalety, odsysanie wydzielin, karmienie (także pozaustrojowe), zapobieganie odleżynom i wreszcie fizjoterapia, prowadzona w celu utrzymania lub przywrócenia czynności ruchowych organizmu. Zasady prowadzenia intensywnej terapii i anestezjologii, jak i kwestie organizacyjne pomieszczeń do tego celu przeznaczonych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 grudnia 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. z 2013 r., poz. 15) w oparciu o Ustawę o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. W celu ułatwienia kontaktu zachęcamy do skorzystania z poniższego formularza kontaktowego.

Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny)
1. Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest INMED-Karczewscy sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krępicach, ul. Kwiatowa 32A, 55-330 zgodnie z Polityką Prywatności INMED-Karczewscy: polityka prywatności.
2. Cele i podstawa przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu skontaktowania się z Państwem, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w odpowiedzi na zgłoszenie przez Państwa chęci kontaktu poprzez formularz dostępny na niniejszej stronie internetowej.
Wszelkie informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

Sala intensywnej terapii – ciekawostki

Sala do prowadzenia intensywnej terapii musi być tak usytuowana, by zapewnić personelowi sprawną komunikację z SOR-em, blokiem operacyjnym, oddziałem przyjęć i wszystkimi innymi oddziałami. Wejście do niej odbywa się poprzez specjalną śluzę  Liczba łóżek OIT powinna wynosić nie mniej niż 2% ogólnego stanu łóżek w danej placówce. W pomieszczeniu powinny znajdować się następujące urządzenia: przynajmniej jeden respirator, min. 1 kardiowerter-defibrylator, minimum 2 elektryczne lub próżniowe urządzenia do odsysania, minimum jeden zestaw do intubacji, jeden aparat typu AMBU (resuscytator), kardiomonitor z możliwością prowadzenia minimum 2 badań EKG na raz oraz do pomiaru ciśnienia tętniczego i saturacji – na każdym stanowisku, wreszcie – po 2 pompy infuzyjne na każde stanowisko.  Sala objęta jest całodobowym nadzorem pielęgniarskim, prowadzonym bezpośrednio lub przy pomocy konsoli pielęgniarskiej, zapewniającej transfer danych od poszczególnych pacjentów. Odwiedziny na takim oddziale są dopuszczalne, ale za zgodą personelu medycznego. Odwiedzający powinni zdezynfekować ręce, nosić ochraniacze na buty oraz jednorazowy fartuch, nie mogą w trakcie wizyty siadać na łóżkach ani karmić chorych.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny