Co gorsze, nie da się sprawdzić poprawności wykonania sterylizacji danego urządzenia bez naruszenia jego jałowości, dlatego zastosowane do tego celu rozwiązania muszą gwarantować skuteczność procesu i jednocześnie być częścią większego rozwiązania systemowego, zapewniającego bezpieczeństwo bakteriologiczne na terenie całej placówki.
Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na kierownictwo placówki obowiązek zorganizowania pomieszczenia i technologii umożliwiającej dezynfekcję i sterylizację narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej oraz materiałów opatrunkowych. Dlatego niezbędne jest w placówce wyodrębnienie centralnej sterylizatorni z podziałem pomieszczenia na strefy wyrobów skażonych, czystych i jałowych, nadto przejściami zabezpieczonymi śluzą oraz określonym wyposażeniem do dezynfekcji sprzętu. Przepisy te reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739). Jak powinna wyglądać centralna sterylizatornia w szpitalu?

Zasady organizacji sterylizatorni

Zorganizowana w ramach szpitala centralna sterylizatornia powinna być wyposażona w urządzenia do wyjaławiania sprzętu , mogące sterylizować narzędzia, aparaturę, opatrunki, bieliznę operacyjną oraz inne wymagające tego rodzaju działania materiały. Ponadto wymagana są urządzenia umożliwiające dezynfekcję wózków i pojemników na sterylizowane materiały.

Samo pomieszczenie sterylizatorni powinno mieć dogodny dostęp do bloku operacyjnego oraz łatwy do innych jednostek i oddziałów zlokalizowanych na terenie szpitala. Powinno być podzielone na trzy strefy: brudną, czystą oraz sterylną. Brudna będzie służyć do odbierania, sortowania i dezynfekcji wstępnej (a także właściwej) narzędzi chirurgicznych i aparatury medycznej, ponadto wózków i elementów transportowych oraz przechowywania zapasów. Strefa czysta przeznaczona jest m.in. do suszenia wysterylizowanych elementów, przygotowywania bielizny operacyjnej i pakietowania zestawów opatrunkowych lub operacyjnych, strefa sterylna zaś – do wyładowywania gotowych narzędzi ze sterylizatorów oraz wydawania ich na potrzeby kreślonych oddziałów. Organizacja ruchu materiałów w pomieszczeniu powinna przebiegać postępowo od strefy brudnej do strefy sterylnej. Wejście dla personelu przechodzącego ze strefy czystej do brudnej i sterylnej ma wieść poprzez śluzy umywalkowo-fartuchowe. Sterylizatory, myjnie, wózki, regały, pojemniki sterylizacyjne, tace itp. powinny być kompatybilne z jednostką wsadu. Pomiędzy pomieszczeniami stref brudnej i czystej trzeba zainstalować sterylizatory przelotowe dostosowane technologicznie do wymogów i rodzaju działania danej placówki (np. dla wózków), tak samo pomiędzy strefą czystą i sterylną. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji sterylizatorni w szpitalach znajdują się w przytoczonym powyżej Rozporządzeniu.

Jesteś zainteresowany
naszą ofertą?

WYŚLIJ ZAPYTANIE
Projekt unijny